Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De website www.paperflow.nl (hierna “de Website” genoemd) is eigendom van Paperflow, Kasteleinenkampweg 9d, 5222 AX ‘s-Hertogenbosch, Nederland (hierna “Paperflow” genoemd) en wordt beheerd en onderhouden door of in naam van die laatste. Het staat Paperflow vrij op enig moment en naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden te veranderen, iets toe te voegen of weg te laten. Het is aan te raden regelmatig de Website te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd. Het staat Paperflow bovendien vrij naar eigen goeddunken op enig moment de Website van het internet te halen zonder voorafgaande kennisgeving.
Algemene voorwaarden Paperflow website
Auteursrechten
Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de Website, als de layout en de structuur van de Website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten van Paperflow, tenzij anders is bepaald. De Website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Paperflow. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te worden overgenomen.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op de Website zijn auteursrechterlijk beschermd door de handelsrechten van Paperflow, tenzij anders is bepaald. Dit geldt vooral voor de bedrijfslogo’s en symbolen van Paperflow. Noch deze Website, noch de gegevens erin kunnen op enigerlei wijze een derde het recht geven of worden aangewend om voor een derde het recht te verkrijgen op het gebruik van Paperflow’s intellectuele eigendomsrechten.

Garantiebeding
De informatie in deze Website wordt door Paperflow aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet aan alle geldende wettelijke voorschriften. Hij wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten. Paperflow garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze Website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen. Paperflow kan ook niet garanderen dat de server en/of de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Paperflow heeft er geen bezwaar tegen dat de inhoud van deze Website zich leent en/of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Zich toegang verschaffen tot het materiaal vanuit een gebied waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden.

Ontkenning
Paperflow wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van systeemfouten of van (tijdelijke of blijvende) tekortkomingen van de Website, zijn toepassing of andere tools. In de mate waarin de geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, kan Paperflow niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortspruit uit het gebruik van de Website of uit het onvermogen ze te gebruiken.

Cookies
Deze Website maakt gebruik van cookies. De gebruiker is niet verplicht de cookies te aanvaarden. Als hij dat niet doet, is het mogelijk dat de Website niet naar behoren werkt.

Links naar pagina’s van derden
Paperflow heeft zijn Website bij wijze van service gekoppeld aan pagina’s van derden, waaronder die van de webshop van Paperflow. Omdat die websites geen eigendom zijn van Paperflow, kan Paperflow niet aansprakelijk worden gesteld voor deze sites of hun inhoud. Het gebruik van deze links gebeurt op eigen risico. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Paperflow is het de gebruiker niet toegestaan de Website te koppelen aan zijn eigen of aan eender welke andere website.

Vertrouwelijke en aan eigendomsrechten onderworpen informatie
Paperflow wenst geen vertrouwelijke of aan eigendomsrechten onderworpen informatie van derden te ontvangen via de Website. Gegevens die of materiaal dat naar Paperflow verstuurd wordt, mogen geen vertrouwelijk karakter hebben. Paperflow kan niet worden verplicht dergelijke gegevens of materiaal te controleren, te evalueren of te aanvaarden.
Door gegevens of materiaal naar Paperflow te sturen, geeft de verzender Paperflow de onbeperkte en onherroepelijke toestemming deze gegevens of dit materiaal te gebruiken, te verveelvoudigen, te publiceren, uit te voeren, aan te passen, over te dragen en te verspreiden. De verzender stemt er bovendien mee in dat Paperflow de ideeën, concepten, knowhow of technieken gebruikt die hij om gelijk welke reden naar Paperflow stuurt. Paperflow kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingen of compensaties in verband met deze informatie of materiaal.
Contact
In geval van vragen over deze algemene voorwaarden, kunnen die worden gestuurd naar het bovenstaande adres of naar office@paperflow.nl. Vermeld daarbij “vraag in verband met de website van Paperflow”.

Verbrekingsclausule
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Rechtskracht
Deze algemene voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlandse recht.

Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam, Nederland, bevoegd.